กฎหมายพานิชย์
(law)

 This course requires an enrolment key

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา กฎหมายพาณิชย์ รหัสวิชา  2201-1017 ได้จัด         ทำขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) ประเภทวิชา สาขาวิชาพณิชยการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกำหนดการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  รวม 18 สัปดาห์ โดยทำการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  และครอบคลุมคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

This course requires an enrolment key